• Idriis Debii gardiiɗo leydi Caad, o toɗɗaama he ñalnde hanki ndee asetaare 06 feewiryee , yo won ƴamoowo lefol laamu he mudda 6ɓo, caggal duuɓi 30 ko wonii he gannginorde (pouvoir). Seppooji mbaɗii he ñalnde hanki ndee, ngam salaade yiɗde mo ƴamtude
  So tawii tan ko ngoonga kaaldaten, miin mi yiyaani fof ko ɓaleejo Muritani e mbaydi kuuɓtidinndi dañi ko ine faarnoroo laamu Muritani. Aan, laamu hersaani m, hormaaki ma, taccinii taaniraaɓe ma, kaawiraaɓe, hoɗdiiɓe maa hoynii. Warii banndiraaɓe gila
  Ko ine wona yimɓe 10 pawɗo jeyaaɓe e lannda IRA Salut Dillere haɓontoonde Momtugol Macungaagu ka Biram Dah Abeydi ardii ɓooriima e golle mumen, njaltii e kaan lannda. Ine jeyaa heen Koolaaɗo Kuuɓal lannda kaa tammbinooɗo waalaare mawnde ndeen Dillere
  Alqaasum Wan baɗɗo jaŋde mum to Senegaal e leydi France, o wonii Chef de la division ko yowitii jiilgol luure , koolaaɗo kuuɓal UA. Ko kanko toɗɗaaɗo nelaaɗo leydi Mali ngam ñawndude fitinaaji dookiiɗi toon ɗii. Sibu fannuyaŋkaagal makko, jowitiingal
  Sanndarmeri leydi ndii jaggii he saraaji ŋore maayo ngoo to rewo Nuwaadiibu 35yo kalaandestee en, ummaninooɓe ŋore Espaañ. Ɗuum ko hanki kikiiɗe tan wonnoo. Ɓe nanngaa ko tuma nde ɓe njiɗnoo daklaade ɗo saraaji NDB ɗo, mbele ɗaɓɓitde ndiyam njooɓaari
  Caggal nde Polis leydi Muritani toppitiiɗo borjingol faggudu e porlugol jawdi ndenndaandi, waɗi noddaango mum hanki talaata e ɗeen jagge gollotonooɓe e ɗowngu laamu gonnooɗo hooreejo leydi Muritani duuɓi mum 10, Muhamed O Abdel Aziiz... Ɓe nootiima h
  Excellence Messieurs les Experts ; Sur les visages, vous avez certainement lu des expressions interrogatives, d’anxiété et d’inquiétude, mais certainement aussi la joie des populations qui vous accueillent, honorées de recevoir les hôtes de marque qu
  So Nafisatu Jallo liɓiino DSK, ndeke Aji Saar foomniima Sonkoo Aji Saar walla Nafisatu Jallo Senegaal, nanaaɗo ko neeɓaani caggal tuumaamuya ka o fawi e Soŋkoo, lollii kono kadi lollinirii heen Sweet beauté. Heewɓe maa naamndito koye mumen, mbele dem
  Kaaldigal daɗɗatee ko tuma nde leydi wuuri e fekkuru dawrugol, leydi Muritani wuuraani e kaan ngonka saka miijaade nih kaaldigal. Wiyi nih ko jaagorgal toppitiingal geɗe ndernderiije e jaajtingol laamu Mohamed Salem Ould Merzoug, o ɓamti ɗiin konnguɗ
  Leydi Senegaal ko seppooji ƴiiƴiiji, jilluɗi nguykaaji nguura haa helde gollorɗe denndaaɗe kam e keeriiɗe teskaa ñalawma hanki oo 3 mbooy e hannde 4 mbooy 2021. Ɗiin seppooji luulndiiɗi yamiroore laamu nguu, caabiima warngooɗi yimɓe ɗiɗo. Laamu nguu,