• Duuɓi 85 hikka ko Madiina Gunaas siňcaa, ɗuum wonnoo ko ňande 27 02 1936, maa won biiɗo mbaar en njuumaani de, jeyata sabaabu oo noon, ko maa wood nanoowo Madiina mbo meeɗa yaade toon sikkata ko madiina siňcaa e jooni wonii duuɓi 200, walla oon jiiɗo
  Dewgal ko geɗal e geɗe renndo ɓurngal mawnude e kala geɗe. Sabu kanngal tan e ngal waawi yaltin'de yoga e geɗe mawɗe biyeteeɗe ko geɗe renndo. Ko wayi no enɗam, koddigal ekn... Ko geɗal potngal yuɓɓineede jeytee e tippude jaŋde to duɗe hakkundeeje ha
  Ko duuɓi 12 pat woni ko ngel cukalel jogii, ngel jaayɗe Muritani inniri paarfaaro Muritani. Mohamed Abdul Jah hafiz Qur'aan. Caggal nde o yahdaa keelngal e nder kihondiral noddirteengal Bilal ɓuraa waawde noddinde ngal 2STV yuɓɓinta hitaande kala, ya
  Dewgal ko geɗal e geɗe renndo ɓurngal mawnude e kala geɗe. Sabu kanngal tan e ngal waawi yaltin'de yoga e geɗe mawɗe biyeteeɗe ko geɗe renndo. Ko wayi no enɗam, koddigal ekn... Ko geɗal potngal yuɓɓineede jeytee e tippude jaŋde to duɗe hakkundeeje ha
  JAABAWOL SHARIIF AAMADU TIJJAANI SIIDI BINTU SHARIIF FA'DE E MUSTAFAA JAKATEE (mo Alla huɗi), E BONNEEDAAGAL MUM E KOOHOOWO NULAAƁE, ANNABIIJO ALLA, SEYYIDINAA MUHAMMAD, (Yoo Alla juul e makko, hisna mo) So rawaandu wofaani, ŋuuraani, laaci mum yaɓɓe
  Heɗen etoo hannde artude e Daakaa mbo ngannduɗa hanndee oo hakkillaaji juulɓe ɗii fof ko heen kucci, Daakaa ko pottital Alliyaŋkeewal baɗowal e kala hitaande, tawi sosi ɗum ko jiyaaɗo Allah moƳƳo moƳƳinɗo, golluɗo e Diine hee ko mawni, laynuɗo Tijjaa
  19 Juko 2019 jaggi 19 juku 2021, timmii duuɓi ɗiɗi ko renndo juulɓe, teeŋti e tijjaaniyaŋkooɓe mbaasno, ngal jaggal diineyaŋkewal laaɓtungal, duuɓi ɗiɗi ko Dental Daakaa, dolaani mette keɓanooɗo e birnagaol Ceerno Abdul Asiis Bah, mbo Ceerno Alh Muha