• Huseyni Bah, lollirɗo Bacca Bah, jeyaa ko Jamaa Alwaali, to Falnde Podoor, Kono o yiyi aduna ko Gede Sancer.( Guédé Chantier) nder Falnde Podoor. Bacca Bah ari e aduna ko hedde 1950. Ndeen o dañii duubi joy, o naatnaa Quraana e juuɗe kaaw makko Ceern
  Duuɓi ɗiɗi kiɓɓi ko nguu goomu SosaaGOLAL-MÉDIA ko fedde jaaynoore, humpitoore fannoriinde jokkondiral, ƴellitaare, heblo, jaŋde e pinal. Ina e cooynanɗe eɓɓaande fedde ndee, tiiɗtingol mbaawkaaji mum mbele tabitinde heblooji kam e jaŋde lawotoonde s
  So tawii tan ko ngoonga kaaldaten, miin mi yiyaani fof ko ɓaleejo Muritani e mbaydi kuuɓtidinndi dañi ko ine faarnoroo laamu Muritani. Aan, laamu hersaani m, hormaaki ma, taccinii taaniraaɓe ma, kaawiraaɓe, hoɗdiiɓe maa hoynii. Warii banndiraaɓe gila
  Duuɓi 85 hikka ko Madiina Gunaas siňcaa, ɗuum wonnoo ko ňande 27 02 1936, maa won biiɗo mbaar en njuumaani de, jeyata sabaabu oo noon, ko maa wood nanoowo Madiina mbo meeɗa yaade toon sikkata ko madiina siňcaa e jooni wonii duuɓi 200, walla oon jiiɗo
  Dewgal ko geɗal e geɗe renndo ɓurngal mawnude e kala geɗe. Sabu kanngal tan e ngal waawi yaltin'de yoga e geɗe mawɗe biyeteeɗe ko geɗe renndo. Ko wayi no enɗam, koddigal ekn... Ko geɗal potngal yuɓɓineede jeytee e tippude jaŋde to duɗe hakkundeeje ha
  Dewgal ko geɗal e geɗe renndo ɓurngal mawnude e kala geɗe. Sabu kanngal tan e ngal waawi yaltin'de yoga e geɗe mawɗe biyeteeɗe ko geɗe renndo. Ko wayi no enɗam, koddigal ekn... Ko geɗal potngal yuɓɓineede jeytee e tippude jaŋde to duɗe hakkundeeje ha
  JAABAWOL SHARIIF AAMADU TIJJAANI SIIDI BINTU SHARIIF FA'DE E MUSTAFAA JAKATEE (mo Alla huɗi), E BONNEEDAAGAL MUM E KOOHOOWO NULAAƁE, ANNABIIJO ALLA, SEYYIDINAA MUHAMMAD, (Yoo Alla juul e makko, hisna mo) So rawaandu wofaani, ŋuuraani, laaci mum yaɓɓe
  Hakkunde kumpitoowo e kumpitteeɗo ko kumpa woni ɗoon. Golal Media, fedde sukaaɓe men annduɓe daraniiɓe ittande en ɗomka kumpa, ko ina wona jooni duuɓi ɗiɗi, ko ndarni nduu saaktirdu kabaruuji faayodinndu. Saabii eɗen ngadda ɗoo leƳƳannde men, ko yooɗ
  -Plaidoyer pour l’Officialisation des langues nationales pulaar, sooninke ,wolof ‘’ Les leaders historiques de la Mauritanie ont pensé la culture comme un instrument de conquête et de confiscation du pouvoir’’, maître Taleb Khyar . Cette posture expl