• Lun. 06/9/2021 20:41

  Hol Mammadi Dumbuya dergitɗo laamu Konndee?


  Mammadi Dummbuya koniŋke Ginenaajo, kolonel gardiiɗo semmbeeji leydi Gine gila 2018, colɗo laamu Alfaa Konndee? O jeyaa ko e iwdi Malinke en, nder diiwaan Kankan, gonnooɗo "légionnaire" konu Farayse haa 2018, mo mbaawaka mum teskaa haa nodditaa ngam ardaade semmbeeji Gine. 

  Ko e nder 2018  ñaaƴo koniŋkooɓe sahaa nde leydi ndii mawninta jeytaare mum, o arti e Gine. Ɗiin semmbeeji ɗi laafaaji boɗeeji, faandaare mumen wonnoo ko haɓaade ceɓɓitaagu, kono hollitaama gonnooɗo hooreejo leydi ndii Alfaa Konndee yiɗnoo ko waɗde koniŋkooɓe ɓee jogitiiɓe ŋanaa, ɓe ŋakkiraaka kaɓirɗe, ngam hiiɗde kadi seppooji baɗooji nder leydi ndii. 


  Giyal ngal Alfaa ittunoo ngal, yuwii mo.

  Ɗii ɗoo semmbeeji ɗi Alfaa Konndee sosnoo e gardagol Mammadi Dummbuya bone oo arti e makko. Kolonel Dummbuya, heblaama e duɗal wolde mo Pari, ko noon kadi o hebliraa to Israa'iil, to Senegaal, e to leydi Gabon. O golliima to Afganistaan, Kodduwaar, Ndenndaandi Centreafrique. Hollitaama ko sakkitii koo, jokkondire makko e Assimi Goytii nde oon yandini laamu sabbordu Bah Ndaw. 

  Kolonel Dummbuya wonaa tan mehre waɗi ɗum suɓeede gardiiɗo semmbeeji leydi Gine, jogiiɗi ñiiɓirde mumen naatirde Kaloum ɗo galle laamorgo leydi Gine woni ɗoo. Ko e tuma kay nde seɓɓitiiɓe paayni, owni beeli kuli njermini, ngijii leyɗe Sahel Gorkaajo oo addaa. 

  Ine anndaa wonde kanko Kolonel Mammadi Dumbuya, ko o musiɗɗo nanndo makko Assimi Goytaa to Mali, ittunooɗo Bah Ndaw e jappeere. Ɓe nganndondori ko e kaɓtagol seɓɓitiiɓe nder Sahel. Oo ɗoo lieutenant-colonel etinooma mbele diɗɗal semmbeeji ɗii, ustoo e yowitaare e jaagordu ndeenka ngenndiiwa kaa....haa addi laamu Gine waasde jogaade e ɗum hoolaare. Nder mee 2021, nanantiiji njaltiino, wonde o jaggaama.

  Alfaa Konndee ardiima leydi Gine gila e bowte 2010. O suɓtaama laabi ɗiɗi 2015 e 2020.  O ardinooma ngootaagu Afrik nder lewru siilo 2017 haa siilo 2018. 

  Ko sakki koo, o waɗi manndaa tataɓo, baraade toggenooma, kono Alfaa heɓaani wekkitde.tawa Kolonel Doumbouya dergitii baraade.....Hannde oo laamu Alfaa heddiima e daartol...kono jooforii no yooɗiraani. Mbele laamu sabbordu jogorndu sompeede nduu, laatotaako cabbi gorle jontaaɗo kala aynoyaa...no sardi Assimi Goytaa leydi Mali? Mbele maa laamu nguu, artoy e juuɗe siwil en? 

  Kala ko woni e lahal maa juuɗe njiytu.

  Journal pulaar


  Laisser un commentaire