• plus de 1 mois

  Gardiiɗo leydi Muritani, jaɓɓiima hooreejo Ibraahiima Muttaar SAAR


  Hooreejo Ndenndaandi Islaamyankoori Muritani jaɓɓiima hannde talaata 17 Juko 2021 hooreejo lannda AJD/MR Ibraahiima Muttaar SAAR.  E ngal ɗoon jiyondiral, hooreejo Ghazwaani waawii heɓtinde gila e puɗfuɗi suɓngo ngoo, o ɓuraani ardinde kaaldigal ngenndiwal, sibu alaa fekkuru nguuraangu haa ko ine sabobina kaaldigal. E nder ndeen joɗnde, hooreejo Ibraahiima Muttaar SAAR siftinii fiɓnde lannda kaa yowitiinde e naamndal ngenndiwal. 

  Ko adii kala, kanko hooreejo Ibraahiima SAAR o anndanii hooreejo Ghazwaani wonde ko fekkuru huuɓtidinndu huurii e nder leydi ndii e fannu kala, jotondirndu e naamndal ngenndiwal. O hollitii heen, sahaa kala daaɗe goytotooɗe  banngeeji fof haa nih e nder leñol safalɓe, hollitooɓe laŋkere fawaande e dow ɓaleeɓe Muritani. Hooreejo SAAR, hollitii nde gardiiɗo leydi ndii ñawndata ɗee caɗeele guuraaɗe.

  Ibraahiima Muttaar SAAR, ɓeydii heen wonde so dartiyankooɓe ɓaleeɓe Muritani mettinii e toɗɗagol Bees Eli Zayed O. Mbaarek to Task semmbeeji Banngi, ko alaa e sago ko fotde maɓɓe sibu kaan gagga haa jooni ñawndaaka. Sibu so tawiino ka ñawndaama, Kanko Bees O. Mbaarek o toɗɗetenooka, sibu o jeyaa ko e ƴiiƴiiɓe warɓe ɓaleeɓe Muritani. 

  O artii ko yowitii e kaaldigal ngal, hooreejo SAAR siftinii wonde lannda maɓɓe kaa ine jokki salaade ɗoon ɗo hooreejo oo suutaani konnguɗi hollirde geɗe guuraaɗe ɗee. E wiyde makko, lannda Ajd/MR jeytortee kaaldigal ko e dow sarɗiiji naftooji:

  1- Nde hooreejo oo e hoore mum nodda kaaldigal ngenndiwal e dow yimɓe fof.

  2- Ginol golle gonngol e hebleede e oo sahaa ngol, addee ɓe njeewtida heen ngam hollirde garwaniije maɓɓe. 

  Journal pulaar

  Comments:  Laisser un commentaire