• plus de 1 mois

  Ghazwaani suutii konnguɗi mum jowitiiɗi e doosiyee Aziiz yiyannde makko e gartugol Maawyaa nder Muritani


  Hooreejo Mohamed Wul Ghazwaani suutii konnguɗi nder jokkondiral ngal o waɗdi e jaaynde "Jeune Afrique" jiyanɗe makko e doosiyeeji keewɗi ceertuɗi, ine jeyaa heen doosiyee gonnooɗo hooreejo leydi ndii Mohamed O. Abdel Aziz, gartugol gonnooɗo hooreejo leydi Muritani Maawyaa O. Siidi Ahmed Taayaa, jotondire leydi Alseri kam e Marok, toɗɗegol postooji nder ɗowngu laamu nguu ekn. 


  Ko yowitii e jiyanɗe makko, kanko hooreejo leydi ndii ko feewti e doosiyee gonnooɗo hooreejo leydi ndii Mohamed O. Abdel Aziiz, hooreejo oo hollitii hay baɗte alaa ko anndi heen e tee o naatataa geɗe ñaawooje, toɗɗaaki mo. O tonngiri haala makko ko wiyde: «Mi wonaa ñaawoowo saka mbiɗo wiya Mohamed Wul Abdel Aziiz, ko tuumaaɗo laatiiɗo walla wonaa».

  Wul Ghazwaani saliima jaabaade beƴ naamnal jowitiingal e jotondiral makko keeringal hakkunde makko e gonnooɗo hooreejo leydi ndii Wul Abdel Aziiz, o jeebobini o teeŋtinii wonde o yiɗaa haalde ko yowitii e ɗum ɗoon, ɗum yo heddo e geɗe keeriiɗe. 

  Kono o hollitii kala gonnooɗo hooreejo leydi ine foti mooftude e ɗaccude baɗte moƴƴe ko ine ndaardee, yeeɓiree nder leydi mum e to caggal leydi kala. 

  Ko yowitii e gartugol Wul Taayaa, mooliiɗo to leydi Kattaar, o teeŋtinii wonde o haaldaani e laamu Kattaar gartugol Wul Taayaa e leydi mum Muritani. Hooreejo oo jaŋtiima wonde ine gasa ko kanko Wul Taayaa suɓanii hoore mum heddaade leydi Kattaar, hay caɗeele goote ngalaa ko feewti e gartugol makko. O wiyi: « So oon ƴettii pellital artude e leydi mum, tan artat».

  Hooreejo oo, suutii caɗeele goɗɗe caggal leydiije, ko feewti e artirde jotondire e leydi Kattaar e jotondire Marok e Alseri, teeŋtinirde heen wonde daliilu gartirgol jotondire hakkunde leydi Muritani e leydi Kattaar, ɓe ƴettu pellital moƴƴitinde ɓinngu-yummaagu jokkondiral hakkunde maɓɓe, ɗum ne ko e mbaydi newiindi waɗiraa. 


   So tawii noon ko jotondire hakkunde Kaanaŋkiri Marok e Alseri, e no hollitiri hooreejo Ghazwaani, o jamminiri jotondiral e Kaanaŋkiri Marok, ko yeru moƴƴo o yeewtidii e kaanaŋke Marok hono VI ko ine wona cile keewɗe, ɓe ngostondiri miijooji ɓe mbismondiri nder leyɗe ɗiɗi ɗee. 

   

  Journal pulaar

  Comments:  Laisser un commentaire