• plus de 2 mois

  CEERNO ABDUL ASIS BAH RTA: DUUƁI ƊIƊI KIƁƁI KO NGAL JAGGAL WIRNII.


  19 Juko 2019 jaggi 19 juku 2021, timmii duuɓi ɗiɗi ko renndo juulɓe, teeŋti e tijjaaniyaŋkooɓe mbaasno, ngal jaggal diineyaŋkewal laaɓtungal, duuɓi ɗiɗi ko Dental Daakaa, dolaani mette keɓanooɗo e birnagaol Ceerno Abdul Asiis Bah, mbo Ceerno Alh Muhammadu Sa'idu Bah (Rta).

   

  Duuɓi ɗiɗi hikka ko Fonndaasiyoŋ Dental Daakaa waasi hooreejo mum, darinooɗo laŋ ngam loftude geɗe ngal Dental, ňalngu e ňalngu, lewru e lewru haa timmi duuɓi ɗiɗi kiɓɓi, ko oo jiyaaɗo Allah, mbo joomiraaɗo yeɗnoo Juulɓe haanii e tijaaniyaŋkooɓe teeŋti e Dental Daakaa wirnii en, ngal baasal waɗnoo ko ňande 19 Juko 2019, to nokku tedduɗo, hono Makkatul Mukarram, ɗuum e hannde ko duuɓi ɗiɗi kiɓɓi.


  Holi oo laatinooɗo paddal, ina faloo kala ko ina telɓina yaadu ngal Dental,darinooɗo e kala ko ina Ƴellita ngal, haa timma jaalɗa kala ko wonnoo, faandaare Ceerno Makko, Jinnaaɗo makko, oon woni  Ceerno Mawɗo (Rta) haa yettii Khaliifa hannde oo, kanko Ceerno Abdul Asiis Bah(Rta) o feeňi e aduna o feeňdi koy fuɗɗoode ndee lulnde Alliyaŋkoore hono Daakaa e 1942, gila ɗoo laaɓtii koo cinndondiraaɗo e ndee huunde,sabu makko darodaade e ndeen lulnde darnde laaɓtunde sanne, faamaama lawu ooɗo jiyaaɗo, ko mbo winndere ndee fof haaloyta haala mum, sabu wondemo neɗɗo yimɓe, kiilniiɗo jokkondire naftooje, nafoore nde wonaa heeriinde.

  Caggal jaŋde o suppitorii ko golle tiiɗɗe cattuɗe no feewi, Ceerno Abdul ko neɗɗo kirannooɗo  ngal Dental, jiɗnooɗo Madiina Gunaas no feewi, jiɗannooɗo ɗum kala ko ina Ƴellita, o anndiraama ndeen darnde gila e Nguurndam  Ceerno Mawɗo, Alaa hay huuunde ndew faltinoo tawi ko Ƴellitoore nokku oo,  ardinooma ɗo gese, ko ndeen karallaagal timmugal  to seŋngo remru seeda e nokku hee, kala damal ngal pugguno ɗaa a tawat e mbo toon, ndiyam, cellal, laabi,jaŋde,kuuraa, ekn, teeŋti e oo Daakaa mbo darnde  makko mum laaɓtunde seettaa, golle Dental ngal to seŋngo Hajju, ina laaɓti sanne, tawi koy yimiroore Ceerno wonnoo e wallude  ɓeen yiɗooɓe waɗoyde farilla hajju oo no timminiri golle mum en ko alda e caɗeele, ɗuum gila nde fuɗɗii ko yeeso tan, haa hannde oo ɓe ngonii tiimtateeɓe e nder golle hajju oo, kala mbo yahaani e Dental Daakaa ina ŋakka feewnitaade, sabu labegol golle maɓɓe, ko sabu ɗuum e kala hitaande limoore maɓɓe ina ɓeydoo, e hitaande wattindiinde yeheede nde limoor maɓɓe ina heewi sanne sabu ko hakke 500 pawɗe ɓe nawi e 2019.

  Golle Ceerno Abdul ko limtilimtinɗe ɗe limtottaako, ɗii duuɓi makko 77 ɗiw waɗi e dow leydi hee o gollaniima Lislaam golle jooɗɗe, o jeyaaɓe ɓeen semmbin ɓe Tijjaniya sanne, gila e Jokkondire makko e Lammuuji haa e geɗe goɗɗe ballitooje juulɓe ina teskaa, Ceerno Abdul Asiis Bah (Rta) seettaama e mum, darnde nde hono mum weeɓaani, haanii mbiyaa oo ko tampata kam alaa e mum, o ňallintaano o wallintaano, ko ombo e golle tan no geɗe ngal Dental pooctorii, koo Almuudo timminɗo sarɗiiji Almudaagal gila e jinnaaɗo makko oo, haa yettii khaliifa hannde oo, mbo o ndaardaano yiitere mawniraaɗo, o jaggirnoo oon tigi ko Ceerno makko.


  Yonii e teddungal Ceerno Alh Muhammadu Saydu Ɓah(Rta) wonde jinnaaɗo maa, yonii neɗɗo e teddungal wonde miňiraaɗo kadi Almuudo Ceerno Alh Aamadu Tijjaani Bah(Rta) yonii e Teddungal wonde soldaat ngal dental waɗa heen nguurndam mum fof. Ceerno Abdul Asiis Bah ina kooŋɗinnoo Ngolɗoo Konngol "So laaɓtii ko golle moƳƳe ngoni ndimaagi ɓinngu moƳƳaagu ko cuɗaari tan" o yiyaano teddubgal ngal jeyɗo yeɗnoomo, o suɓi noo ko wonde gollantooɗo ngal Dental Kaaddi nguurndam, Allah fecciimo ɗum, ɓayde timmi koɗo golle timmi.


  Ceerno Abdul Asiis Bah(Rta) ruttii e joomum ko ňande 19 juko 2019 to Makka, e yamiroore Ceerno Alh Aamadu Tijjaani Bah, o artiraa o wirnaa e nder Jumaa mawka ka Madiina Gunaas ňande 23 juko 2019, Juuli mbo ko taanum, Seek Tijjaani (Rta). Ɓii Sarif Muhammadil Habiibu (Rta) mbo ngannduɗaa ko kam juulnoo  Ceero Mawɗo (Ceerno Alh Muhammadu Saydu Bah Rta) Ňande wirwirnde Ceerno Abdul ko keeweendi teskinndi seedaa ɗoo e Madiina Gunaas, en nduwiima yoo Allah ɓuuɓnu Ƴiye Makko taasa en e barkeeji Maɓɓe.


  Kuɗol Ɗaahaa Muusaa Bah( Ɓiɗɗo Madiina Guunaas ňande 19 08 2021)

  Journal pulaar


  Laisser un commentaire