• plus de 3 mois

  SENEGAAL: JOLFE, ƊEMNGAL NGOOTAAGU LEYDI ?


  _Le Wolof, langue d'unification nationale ?_

  Leyɗeele Afrik ɗee fof no ndiidorii ina nguurdi haa e ňallaangal hannde batteeji njiimaandi tuubakiri. 
  Gure cosanooɗe gila ndeen, leƳƳi coccondiranooɗi, gaadondiranooɗi, jaɓɓinooɗi, gadinooɗi janngude ɗemɗe majji, haa jooni ko ɗiin ngoni yeeso leƳƳi ɗi keɓaano oon fartaŋŋe, walla calinooɗi ɓe, walla kaɓtinooɗi ɓe. 

  Duuɓi capanɗe jeegom caggal jeytaare, haa jooni, so en ngannominii duuɓi jeytaare ndee e  nguurndam neɗɗo, ko neɗɗo jahɗo haa waawani hoore mum, jogii galle mum, rewɓe mum e sukaaɓe mum, jahɗo nii haa taanni !!!
  Kono duuɓi 60 ɗii so nawtaama e leyɗeele Afrik, haa jooni cuwaa tawo nii sooynaade hay punndi leyɗeele ɓamtiiɗe ɗee. 

  Diiwanuuji gonɗi dowtidow laamorgo haa jooni hay huunde liggaaka toon, etee dey ko nokkuuji moƳƳuɗi leydi, belɗi remde, beeɓɗi remde, moƳƳooji e kala sifaa ndemanteeri. Ko noon ne kadi ɗiin nokkuuji ngaynaaka mumen welsindoraa. 
  Kala ko barkini e diiwanuuji men dowri ɗii ňaamoytee ko teeru. 

  Kala ko joli e teeru, so ina moƳƳi so moƳƳaani, rufee saree e dowri. Ina jeyaa e ɗeen geɗe :
  pinal, naalankaagal, ɗemngal, kala heen ko yettii dowri miijtetaake so ina moƳƳi so moƳƳaani ko noon tan alɓortee ! 
  Ko dowri yeeɓata teeru, kono teeru yeeɓaani dowri. Kala ko dowri daňi ko faayodini haandi ko e teeru ! Ko jikku tawaaɗo, guuraaɗo, gila e gila. 

  E nder men leyɗeele men no mahorii jooni nii, kala haalpulaar/pullo, jom ngilngu ɓernde, ina waaldi e sunu sabu ɓurondiral ngal tawi e peccitogol leyɗeele Afrik. 

  E waasde fulɓe ittaneede geɗal timmungal e taƳtogol kisol ngenndiiji Afrik kesi ɗii. Sabu aayɗinii  semmbe ngenndiiji pulaagu. Ko ɗuum saabii leyɗeele men  ndonku-ɗen yoo ɗemngal men keɓ hakke hakke mum no haanirta nii.6

  Sabu kala leydi ndi ngar-ɗaa tawataa ko pulaar walla fulfulde ko ɗemngal ɗiɗaɓal walla nii taɓatal kaaleteengal e ndiin leydi. 

  Laamuuji ɗii, njiɗaa ndii tippudi wayloo. Ɓe mbiyata ko : *il ne faut pas rompre avec les vieille habitudes !*

  So tawii en ngartii yaajnaade e darne laamu e potal ɓiɓɓe leydi, en tawat laamu yuɓɓinii duttorɗe haa mbayi no jam, kono tolno kuutorogol ina heddii haa heewi. 
  Caňsaňol binndangol ngol ina laaɓi cer. 

  Kono rewaaka e rajooji e teleeji. Liggantooɓe laamu ɓee gila hooreejo leydi haa yettii e ɓurɗo famɗude ko halfinaa e laamu, ko jolfe ittanta geɗal haɗa ɗemɗe keddiiɗe ɗee. So neɗɗo dariima, haa cuusndeeraagu heɓii ɗum, yiɗii udditirde rajo pulaar,  so tiiɗaani no Tijjaani Aan nii, ko naange hoore kellew riiwetee. 

  Tee caňsaňol wiyi ko ɗemɗe ɗee fof poti e leydi ndii ! Hol to potal woni ɗoo ?
  Mi yuɓɓinii eɓɓoore am e gooto e eɓɓooje Orop ɗee, eɓɓoore kamɓe fof ɓe ceedtii ko nde moƳƳere, tuubaako holliti mi haɗi eɓɓoore am jaɓeede  ko eɓɓoore ndee ko pulaar, nde wonaa eɓɓoore jolfe. Nde o liɓi ngol konngol ndee, mi hul ! Hunuko am sokii, Alla surani mi haalde ko boni.

  Kono mbiy-mi tan, ndii ɗoo leydi ko jolfe e pulaar fof ngoni heen. Hoto mbiyee ko eɓɓooje jolfe tan ɓennata ɗoo !!!

  Ko wonaa ɗuum koo, hannde kala koɗo janngoowo e leydi ko ko waawnetee yoo waaw jolfe, so ina yiɗi waɗde _estaas_ e gooto e gollorɗe leydi ndii. Ɗuum alaa fof ɗo winndaa,  ina luutondiri kadi haa ko foti alaa e ko  winndaa e caňsaňol leydi ndii. 

  Gila jeytaare suwaa walla caggal jeytaare seeɗa, e nder jooɗaniiɓe leydi Senegaal caggal leydi, kala ɗo  ɓe ngoni, ɓe kollitta e leydi Senegaal ko Jolfe tan ngoni ɗemngal kaaleteengal e Senegaal, ɗemɗe keddiiɗe ɗee, ɓe caytortaa ɗe nii. 

  Ɗuum ina reɓa, ina saroo e leyɗeele winndere ndee haa ko kanngal tan anndaa, heɓtinaa. So hoɓɓe laamɓe ngarii e leydi ko kanngal njiɗata janngineede, ko kanngal kadi haaletee e rajooji e teleeji e ko ɓuri jaalaade. 

  Dental annduɓe, ganndiraangal *Lobugel Jolfe*, ɓooyii daraade e ngemmbude ngal e jinngande ngal e nder jiilirɗe laamu. E hitaande 1986, e laamu Abdu Juuf, nde yamiri yoo Diisnondiral Ngenndiwal yuɓɓine ngam yuurnitaade jaŋde leydi Senegaal, e wuurtinde jaŋde ndee, *Lobugel Jolfe* ngel, e nder Tumbudu Jaŋde e Heblo, yiɗiino waawnude yoo ɗemngal jolfe ngal won ɗemngal goottiɗinoowal ɓesngu leydi Senegaal, ɗemngal pulaar kaňum wona ɗemngal jokkondiroowal ɓesngu leydi Senegaal e leyɗeele goɗɗe ɗee. 

  So Fedde Ɓamtoore Pulaar tawanoonde golle Tumbudu nduu jaɓiino yiyannde ndee, wona ɓe njaɓii ɗemngal pulaar fotdeeji mum fof e leydi ndii njoolaama. Nii woni,  F.Ɓ.P salii haa lelii e leydi, wullitii Suleymaani Ňaŋ, gardinooɗo Batu Kuuɓtidinngu Jaŋde nguu. Hooreejo oo jaɓi hujjaaji maɓɓe, yamiraa yoo pellitte Tumbudu nduu njuurnite. 

  Eɓɓoore daraniinde Naatnugol Jaŋde Ɗemɗe ngenndiije ndee, hono EPT, ende waɗi jinngol mawngol kadi wonande ɗemngal jolfe. Gila to cuɓogol  duɗe janngooje haa e laabi juɓɓingol defte ɗee. 

  Sabu ɗe ngadotoo ko miijeede e jolfe, wiyee yoo pulaar e seereraare ndee yoo ngabbito e no jolfe lelniri nii. Tee, caňu ɗemngal jolfe ina seerti haa ko foti alaa e caňu ɗemngal pulaar e ɗemngal seereer. 

  Ɗiin teskuyaaji coomɗi pergitte mawɗe e ɗemɗiyankaagal e karallaagal janngingol, mi neldii ɗum, fanniyankooɓe  binndugol defte janngirɗe puɗɗorɗe. 

  Mi daňii kadi caggal ɗuum fartaŋŋe renndude e maɓɓe lulnde, kollit-mi juume ɗe njiy-mi e eɓɓoore ndee, to bannge ɗemɗiyankaagal e janngiyankaagal. 
  Duɗe jolfuɓe ngudditaama laabi laabi, e nder cahe fulɓe, ina njanngina ɗumen jolfe, e nder duɗe jarriborɗe. 

  Tee faandaare jannginde  ɗemɗe neeniije e duɗe laamu ko tippondirde ɗemngal ngal cukalel ngel haalata  galle mumen e ɗemngal ngal ngel janngintee duɗal. Mbele ina uddita hakkille maggel, yiɗna ngel jaŋde. So ngel jannginaama jolfe, caɗeele costaani. Ɗum ɓeydotoo ko haƳƳinde hakkille maggel !

  Ko wonaa ɗuum koo, so koninke ina yaha wolde, jogaade mo cuusal e njogitaari timmundi e ganndal koninkaagal ina himmi no feewi, ko goonga, kono anndude mo o haɓata oo e ɗo o haɓata e makko ɗoo, ɗuum kadi wonaa sara heen. Ina addana poolgu yaawde heɓaade.
   
  So en nduttiima e semmbe ɗemngal jolfe, semmbe mo nganndu-ɗaa nii ko enen ndokkata ɗum ɗemngal, tawa jolfo tawaaka, ɗuum ko maande laaɓtunde wonde poolgu jolfe timmii maataw e dow men ! 

  Hay annduɓe men, gilɗi ɓerɗe mumen korkitaama, so kalfinaama huunde, cuusaa ittande pulaar geɗal mum ngoppa jolfe. Kono ina cuusi ittande jolfe geɗal mum haa timma, ngoppa ɗemngal pulaar. Ɗuum waɗii, waɗtii laabi limtilimtinɗi. 

  Hol no neɗɗo ɓurnirta hoore mum e dow goɗɗo ? Mbele Pulaar wiyaano so dene mbeddaama e jeynge wootere fof woyata ko hoore mum ? Yiɗande hoore mum wonaa aňande banndum !

  Musidɓe tedduɓe, eɗen mbaaldi e mone mawɗo e leyɗeele men hannde, sabu waasde en waɗtoreede. En ngonaa feccooɓe, ko en fecceteeɓe.

  Njogi-ɗen ɗamaawu oo mone firtortoo ko to laamɓe men, jannguɓe men e alɗuɓe men. Ko maa ɗee kaaƳe kaatane tati cukka no ňakaɓere, paamondira e waɗtorde iwdi mumen e nafoore mum e kala ko ngollata. Ɓamtaare men ko e ɗee kaaƳe  kaatane foti fawaade, en mbaawaa yahde tawa ɗe tawtaani en e ummannde men ! Enen ɓesngu nguu ne koolo-ɗen ɓe, koolondiren e koye men, njogo-ɗen batu  nder leňol, ngonen deƳƳa-golloo'en. 

  E duuɓi jawtuɗi ɗiya, eɗen ŋakkiranoo daňde terɗe tiiɗɗe e dawrugol, tee ko doosgal maantiniingal e ɓamtaare leňol, teeŋti e nder duunde Afrik. Kala nde leňol daňi fartaŋŋe jooɗaade e jappeere ina ɓeydana ɗum ko  heewi. Ina addana ɗum huleede, hormeede e herseede e ittaneede geɗal, teeŋti noon kadi so waɗtii heen sirŋinaare seeɗa.

  Ko e Makki SAL fulɓe ndaňi hooreejo  kaaloowo pulaar, ɗuum ɓeydii no feewi ɓamtaare ngol e Ƴellitaare ɗemngal pulaar, hay  so o daranaaki ngal e ko heertii, ngam jinngande ngal. 

  Eɗen njogii njoorto dawrugoliyankooɓe wayɓe no Hooreejo Kisal Senegaal, Dr. Mammadu DEM, jannguɗo ganndal renndo, pinal, faggudu dawrugol, Fuutanke, ɓiy Fuutanke, ma o rokku hakke potal ɗemɗe ngenndiije no haanirta nii, natta haaɗde e binndi, kono wona huunde tabitnde. Sabu ɓamtaare huuɓtidinnde, duumiinde waawaa aaɓnaade ɗoon ɗo neɗɗo tawnaani ɗemngal mum e nder jaɓɓal ɓamtaare ngal ummanii ngal. Hooreejo Mammadu  DEM, ina humpitii ɓamtaare renndooji paamgol ceekgol aada, sabu ko e fannuuji ɗi o janngi ha o dursi, jeyaa. 
  Ko o Ƴellitiiɗo haa ko ɗoon waawi haaɗde e berogol diiwanuuji e kala ko Ƴellitta ɗumen e no Ƴellitortoo.
  Ɗii fannuuji gannde, eɗen katojini no feewi e jogaade annduɓe e laamɓe Ƴellitiiɓe e majji, ngam safrande en naamndal ngenndiyankeewal ngal ( *La question nationale*)

  Hankadi, yontii, kala nde eɗen piila, piilen gittanoowo en fotde men to bannge faggudu, tawde wonii neɗɗo waawaa wuurde moƳƳam tawa ňaamde e yarde timmunde tawaaka, tawnaaka; gaa gaa ɗuum, tawde kadi neɗɗo wonaa ɗuum tan woni nguura mum, ina wuuri kadi e pinal e sahrankaagu, tafiraangu, saňiraa ɗemngal mum, tee ɗuum, ko alaa e sago tawee, tawnee, ko ɗee geɗe njahdata nde neɗɗo hiɓindoo sato mum, birga, raaŋa ɓamtaare huuɓtidinnde, duumiinde. 

  Ngam sawru mbaggu nduu wayloo, ko alaa e sago njiilo-ɗen semmbeeji tuugnorɗi tiiɗɗi, ceertuɗi sifaaji, tawa eɗen ngardini ganndal e pellital, e kala sifaa njooɓaari nokkaandi e finaa-tawaa !

  Pooye Pelle Pulaar kuɓɓii, hoto docotte ŋakku !

  Rawaandu so wofaani, ŋuuraani, laaci mum yaɓɓee !

  Ɗemngal ko daabaa  pinal !

  Ɗemngal wonaa sohre, saka soppee !

  Ko ɗo Alla mballinto-ɗen to Arwannde e to Wattannde, yo O wallu en !

  *Kuɗol* : Aamadu Tijjaani Siidi Bintu Shariif, winndiyanke, wiɗtiyanke, kebloowo heblooɓe
  Tel : 77 575 52 98
  E-mail : galosuka65@yahoo.com

  Journal pulaar


  Laisser un commentaire