• plus de 3 mois

  MAWƊO MAHAM SATIGI JALLO, TIITOONDE LEŇOL


  Mawɗo Maham, le grand patriarche s'en est allé, les armes à la main

  Haaliyankooɓe tinndii, mbiyii : Hay so neɗɗo gooto waawaa wonde leňol, yoga e kanngameeji maggol ina mbaawi wonde jikke maggol. Mawɗo Maham ko e ɓurɓe maantinaade e ɗiin kanngameeji jeyaa. 

  Wutte laamu, mo o ɓoorninoo faaytinaani mo, yejjitinaani mo foddeeji makko e ɓesngu Senegaal, ngu o jiimnoo nguu. Heewɓe ɓoorniima ɗiin wutteeji, kono ndonki walla kuli ɓoornodaade ɗi, nguurorii bannge laamu, mbelsindii iwdi mumen. 

  Ko tuugaade e oo ɗoo teskuya, ittande hoore mum geɗal mum, waasde yejjitde to umminoo,  e kala martaba mo neɗɗo waawi daňde e nguurndam mum, ko ɗoo Mawɗo Maham nawiri raay, heɓiri wune e teddungal e denndaangal ɓiɓɓe leňol ngol meeɗnooɓe ɓoorneede wutte laamu. 

  Ko nganndu-ɗen Mawɗo Satigeeɓe oo e jooni nana wona duuɓi 30. Ko e tuma mo o wonnoo mawɗo laamu diiwaan Kees. Kadi wonnoo sabaabu majjum ko ɗemngal pulaar. 

  E hitaande 92, min cosiino jaaynde lewriire, e gardogol luttude balɗe, Mammadu Sammba JAAKO, lollirnooɗo Maas JAAK. 

  Jaaynde ndee wiyetenoonde NDOOGU, nde  humpitta ko ngoƳaaji yonta men  kuuɓtidinɗi, gila e faggudu, cellal, renndo, dawrugol, daartol, pinal, haa e joljole. Nde woppaani hay huunde ko ina fota humpiteede nafa renndo ! Hay huunde alaa ko jaayɗeeli jamaanu jamaanu hannde, jaltooji e ɗemɗe teskorteeɗe guurɗe, njoganinoonde to bannge njuɓɓudi, caňu e loowdi.

  Nde tonngoode adannde NDOOGU  yalti, goomu njiiloowu golle jaaynde ndee hawri yo mi yah Kees, waɗori doggol hoohooɓe wonɓe toon fotɓe yiyndireede, nganndinee teddiraama NDOOGU, kadi ňaagaama ballal e kala ko ina nawra nde yeeso.

  Ko e nguun njillu nganndondir-mi e Mawɗo Maham, o bismii-mi bismaango timmungo e nder biro makko, biismaango faayodinngo, battinngo e am haa ɗoo ɗo njahraten. 

  Caggal ɗuum kollu-moo-mi jaaynde ndee e ko ummini min, e ko goomu faanditii yiɗde gollaade e ɗmngal hee. O holliti mi ma o waɗ kaaɗdi baawɗe makko e jaaynde ndee, gila e peeje, ballal, ngalu e kaɓirɗe, sabu ɗee golle ko e laabi ɓamtirɗi leydi jeyaa.O wagginori mi yo mi yiyor mawɗo Alasan NJAAY, Sammba LIH, hoohooɓe leňol ngol, hillanooɓe ngol jamma e ňalawma. 

  Nde njiy-moo-mi e oon sahaa, Mawɗo Maham, ina heddorii tiiɗndaram e cembsembilaagal,   heyba satigaagal pulaagu e tuubakiri ina ngiirtondiri e nder jimme laamu jooɗɗo, laaɓtuɗo, kadi kulɓiniiɗo, sabu timmal tagoodi mum. 

  Ɗo Mawɗo Maham ɗoo, ko laamu tawi laamu, maantoode heyba makko e laamu nannditoyta ko e Baɗɗiyanke, gooto e yimɓe, ɓe fillotoo Sheekh Haamiidu KAN e deftere mum coňce lobbere, dowlunde, anndiraande Inta-aanniinde walla Sammba Almudel. 

  No waawi siforaade fof, ummaade e Baɗɗiyanke, baaba tokooso Sammba JALLO, liggotonooɗo e laamu, haa yettini maa Mawɗo Maham, fof ko iirtondiral pulaagu e tuubakiri. Ko jam tawii jam. Ko pottital leƳƳi ɗiɗi ɓooyduɗi e pinal, baɗɗi ňamgolleeji, e nder njuuteendi daartol. 

  Fulɓe, e nder jeloode  mumen e ňarugal mumen, ngal keɓtinirtee, ina hawraa ko yimɓe finɓe, faamɓe aduna, feertuɓe, fasilanteeɓe, suusɓe reedu, tampere e heege fof, saliiɓe yawaare e mone. 

  Ɗii ɗoo sifaaji haa e goɗɗi ko wonaa ɗii tan, ina neesii e kala ɓiy pullo, - so o jannguɗo e so o janngaani fof -. Ko ɗuum waɗi noon, so jaŋde arii, bildaama jikkuuji mum neesuyankooji ɗii e ngaaɓdi mum, o dartortoo ko ceɓtamceɓel mbildi. Alaa mo o fotata e geɗe basorɗe.

  Hol ko njanngaten e nguurndam kanngameeri men Mawɗo Maham JALLO ? Haa heewi. To bannge leňol. Ciftinten tan ko mawɗo weeɓaani. Teeŋti noon e mawɗo ganndo, laamɗo, kadi gittanɗo leňol geɗal e mbaawka laamu ngu halfinnoo ɗum. 

  Mawɗo Maham, e geɗal ngal Alla ittannoo ɗum e laamu, o ittanii heen leňol ngol geɗal mum haa timmi. O rokkii kadi ganndal makko, semmbe makko, hay huunde o ŋakkaaki, o wowanooki e ko Alla luɓirnoo mo koo. 

  Ko ɗuum waɗi, hay so ko sabaabu nde ɗuum tan, omo fotnoo waɗaneede fotdeeji e teddule, haa aduna fof annda, leňol makko tinii, kadi ittanii mo fotde makko haa timmi. So o dowlii o anndaama, ko tiiɗnaare makko yettini martaba makko dow. Tee leňol ngol, kala nde gite mum ngojji, ngojjinaa walla haɓi e hoore mum, ko  ko ňooltortonoo, subaka e kikiiɗe. 

  Ko o Hooreejo teddungal darinooɗo darnde timmunde e jokkondiral hakkunde leňol ngol e laamu. So ɓernde leňol dillii ko kanko haalantunoo laamu mette maggol. En ngalaano goɗɗo. O yahii e koyɗe jokkere enɗam laabi limtilimtinɗi, kala nde ceekol waɗnoo, kanko fof e wonde mawɗo, ko kanko addantenoo yoo ňoot, kadi o ňoota haa wayta no wa'noo.

  Mawɗo Maham laatinooma wirngo ňiiwa suddaare leňol, kanko fof e waasde sellude, ko o noototonooɗo e kala sahaa e kala nokku, ɗo o soklanoo e innde leňol. O yaha, o safra saɗeende ndee e ňeeňal makko, pinal makko, hakilantaagal makko, tawa hay mbuubu ɗojjaani, o jokka e golle makko. E dow ɗuum, eɗen mbaawii wiyde, e nguurndam makko, hay huunde o haawanooki ngol. O rokkii ngol fof makko. Hol ko ngol rutti mo walla ngol jogori ruttoyde mo e ndeen darnde ? Jaabawol ngol, mi ɗaccii ngol e juuɗe mon !

  Leňol yeewaama e waasde Kanngameeri mum, kanngameeji mum, e sahaa nde darii e nder ladde Alla e yoolommbere, conngooji ina piiltii ɗum baŋ yoo baŋ. Yoo Alla rokku ngol yontaaɓe, finɓe, suusɓe, ittanooɓe ngol geɗal maggol e ko kalfinaa. Ko ɗoo tan noon haala kaa fof woni. 

  Njuɓɓudi jaŋde tuubakiri jannginta neɗɗo taƳaade finaa-tawaa mum ko gila ina waggiɗi. Ndi daroo endi momtira seeɗa seeɗa ɗemngal tuubankoore. 

  Suka oo wonta majjondirɗo e koreeji mum e renndo mum, sabu ko janngata to lekkol too ko pinal koɗal, ɗemngal koɗal, gannde koɗe, oon, so wonaa ɓura hawrude e hoddiro, no Maham en nii, so artii e renndo mum, renndo mum faaytat, kaňum ne, faayta renndo mum.

  Tawde noon, wonnoo faandaare janngoygol makko ko ha nafta renndo ngoo, tawa kadi e ko o ɓamtata renndo ngoo, renndo ngoo ina yiytoo hoore mum e makko, wona lahal yiyti mbeɗu mum.

  Hannde, majjondiral mawngal ina woodi hakkunde leňol men e annduɓe mum. Mo njiy-ɗaa e ɓesngu leňol ngol fof ina uuma. Waɗi noon ko semmbeeji momtooji yaw ɗii, tuugnorɗi ɗii, ko ko naati e sooynde. Ko yondiniiɓe e wutte, mo laamu hettani ɗumen. Ɓe njejjitii leggal, ko ɓooyi eeň ndiyam koo fof, waɗtataa ɗum nooroo !

  Ina moƳƳa ciftinen e dow teeŋtingol, wonde ɓamtaare neɗɗo duumiinde huuɓtinnde foti wonii ko neɗɗo walla leydi waawaa yettaade e rommet faandaare mum tawa waɗtoraani ko jeyi koo, ko tawi koo,  e nder doƳol mum. Ndeen wadde, nguurndam mawɗo Maham ko winndannde alɗunde fayde e yontaaji liggantooɗi laamu, jooɗiiɓe e martabaaji toowɗi haa e abbiiɓe e mumen.

  Tawde neɗɗo waawaa teddinde ko anndaa, ko jaaɓnaaka e mum, eɗen mbaawi wiyde Mawɗo Maham'en, ndokkii jannguɓe men tuubakiri ɓee binndanɗe paaydinɗe, pattamlame ko fayti e fannu belsindaaɗo, mo ngajndu-ɗaa welsindaare mum ina addana neɗɗo oo wonde sokkiňňe. Eɗen moolii Alla e ɗuum. 
  Yaama joo batteeji winndannde makko ndee wona ňeemtirde haa yontaaji men jannguɗi keewɗi nootoo e wolde, ko e dow ɗuum tan  poolgu waawata heɓreede, nde tawnoo hare ndee,  ende yaaji, ende heewi fiiltomooltooji.

  Eɗen nduwanoo denndaangal ɓesngu makko banndiraaɓe Njumanaaɓe e Hooreejo leydi Senegaal e jagge laamu mum e  denndaangal pelle pine e ɓamtaare pulaar, e meeɗnooɓe anndude mo e huutondirde e makko, fof'en ndawanaama, muňňitaama e ndee ustaare. 
  Yoo Alla yurmo jahɗo oo, ɓuuɓna Ƴiye makko, huura ɗum yurmeende Mum, hadda Ɗum yurmeende, jaɓɓoo ɗum, to ɓuri toowde e Aljannaaji, Yoo Alla sukkana en yolnde birnogol makko, heedana en ɗo en mbaawaa heedande koye men. Enen heddiiɓe caggal makko ɓeen kadi, ɓooyen duusde ɓe, nduusiren ɓe duwawuuji jaɓaaɗi, jaabaaɗi, duumiiɗi, nokkaaɗi to ɓuri luggiɗde e ɓerɗe, ɗi mbuntataa, haa ňande ňalawma njoɓdiiji.

  Kuɗol: Aamadu Tjjaani KAN, winndiyanke, wiɗtiyanke,
  Teo : 77 575 52 98
  kebloowo heblooɓe.
  E-mail : galosuka65@yahoo.com

  Journal pulaar


  Laisser un commentaire